Hållbarhetspolicy 2024

Vår vision

A Produkter AB tillhandahåller produkter och utbildning vad gäller asfaltering och asfaltunderhåll inom Europa. Vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv där hela vår organisation eftersträvar lösningar med hållbarhet och miljö i åtanke. Vår vision är att erbjuda en miljövänligare metod för asfaltunderhåll med utgångspunkt i långsiktiga lösningar.​

A Produkters mål är att modernisera asfaltunderhåll genom att utveckla produkter och tjänster med fokus på miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Vår strategi bygger på att våra medarbetare har ett gemensamt ansvar för hållbarhetsarbetet på företaget. Vi strävar efter att inspirera leverantörer och kunder till att välja mer hållbara alternativ.

Omfattning

Hållbarhetspolicyn gäller för alla A Produkters affärsområden. Vi har ett fortlöpande hållbarhetsarbete och på så vis är vår policy ett levande dokument som årligen följs upp. Våra anställda förväntas ha god kännedom om hållbarhetspolicyn och vår VD ansvarar för att se till att policyn följs.

Miljöansvar​

A Produkters övergripande målsättning och strategi syftar till att reducera den egna och kundens negativa påverkan på miljön. En grundläggande förutsättning är att vi följer gällande lagar och regler vid hantering av asfalt. Vidare verkar vi på olika nivåer för att minska den negativa miljöpåverkan.

LEVERANSER: Vi erbjuder våra kunder miljöfrakt via vårt fraktbolag för att uppmuntra kunder att välja ett mer miljövänligt alternativ. Vidare erbjuder vi fri frakt vid större beställningar för att minska antal transporter.

MINSKAT UTSLÄPP: Vid materialtillverkning och maskinanvändning arbetar vi för att minska användning och utsläpp av fossila bränslen. Vid tillverkning av ScanMix specialasfalt sker uppvärmingen med träpulver vilket är ett miljövänligare alternativ än fossila bränslen.

KRAV PÅ LEVERANTÖRER: Vi arbetar systematiskt med samordning och minskning av antal leverantörer med ökad kravställning på miljövänligare alternativ. Vi kontrollerar att de produkter vi köper in är miljömässigt certifierade i görligaste mån.

AVFALLSHANTERING: Vi arbetar ständigt med minimering, återanvändning och återvinning av avfall.

Socialt ansvar

Vår personals välmående och utveckling är avgörande för oss som arbetsgivare. Det uppnås genom att erbjuda våra anställda en säker arbetsmiljö där vi respekterar allas lika värde och rättigheter. En välmående personal kan sätta kunden i fokus där kvalité är vårt ledord.

UTBILDNING: A Produkter arbetar kontinuerligt med att utbilda medarbetare såsom kunder. Våra medarbetare erbjuds kompetensutveckling inom till exempel maskinkännedom, framförande av truck och hur asfalt ska hanteras för att säkra hälsan. Inför användning av våra produkter ser vi även till att kunden får information och utbildning i hur de används för att säkerställa att materialet används så effektivt som möjligt.

HÄLSA: Våra medarbetare erbjuds personalvårdsförmåner såsom friskvård för att inspirera till ett hälsosamt arbetsliv.

FÖRSÄKRING: Vi tillser att våra anställda har ett fullgott försäkringsskydd.​

Ekonomiskt ansvar

En grundförutsättning för att lyckas med vårt uppdrag är att vi har sunda och stabila finanser.

AFFÄRSUTVECKLING: A Produkter ser ständigt över sina processer för ett pågående effektiviseringsarbete. Styrelsen har ett fortlöpande samarbete med en affärsutvecklingspartner för att trygga att verksamheten drivs i rätt riktning.

STABIL RESULTATUTVECKLING: Vi värnar om en stabil ekonomi där verksamheten lever upp till fastställda ekonomiska mål och säkerställer långsiktig planering vid investeringar. A Produkter strävar ständigt efter att vara ett konkurrenskraftigt företag med fokus på hållbarhet.

Få offert på Hållbarhetspolicy 2024